مجموعه کارگاه های آموزشی
گزارش اولین کنفرانس آموزش ترکیبی ایران
چکیده نامه کنفرانس آموزش ترکیبی
مجموعه مقالات اولین کنفرانس آموزش ترکیبی ایران
پیشنهاد آیین نامه آموزش ترکیبی به شورای آموزشی دانشگاه
برگزاری اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران
مطالب  علمی دومین همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
مطالب علمی یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در شیراز خبرداد: راه اندازی مراکز نوآوری و رشد دانشگاه پیام نور در استانها
موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه پژوهشکده با عنوان Iranian Distance Education Journal
نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی
برگزاری میزگرد علمی هم اندیشی با عنوان کیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری دانشگاه پیام نور - سه شنبه 22/10/94
برگزاری میزگرد علمی با عنوان آموزش هوشمند در دانشگاه پیام نور - سه شنبه 01/10/94
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و بنیاد دانشنامه نگاری ایران
بروشور برنامه جامع راهبردی پژوهشکده
بيشتر
 
سخن هفته

امروزه دیگر نمی توان بین دو نوع آموزش حضوری و مجازی مرزی قائل شد. همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه پیام نور می توانند از نظام آموزشی ترکیبی که پارادایم اصلی آموزش عالی در قرن 21 است، استفاده نمایند.