دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 برگزاری اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران در روزهای 29 و 30 آبانماه 1398 توسط پژوهشکده آموزش باز و از دور برگزار خواهد شد. پژوهشگران محترم برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه کنفرانس به آدرس 
http://conference.pnu.ac.ir/Tehran-Blendededu/
مراجعه نمایند. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر