مجموعه کارگاه های آموزشی
گزارش اولین کنفرانس آموزش ترکیبی ایران
چکیده نامه کنفرانس آموزش ترکیبی
مجموعه مقالات اولین کنفرانس آموزش ترکیبی ایران
پیشنهاد آیین نامه آموزش ترکیبی به شورای آموزشی دانشگاه
برگزاری اولین کنفرانس ملی آموزش ترکیبی ایران
مطالب  علمی دومین همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
مطالب علمی یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران
معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در شیراز خبرداد: راه اندازی مراکز نوآوری و رشد دانشگاه پیام نور در استانها
موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه پژوهشکده با عنوان Iranian Distance Education Journal
نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی
برگزاری میزگرد علمی هم اندیشی با عنوان کیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری دانشگاه پیام نور - سه شنبه 22/10/94
برگزاری میزگرد علمی با عنوان آموزش هوشمند در دانشگاه پیام نور - سه شنبه 01/10/94
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و بنیاد دانشنامه نگاری ایران
بروشور برنامه جامع راهبردی پژوهشکده
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی آموزش مجازی زبان و فرهنگ قرآن کریم
برگزاری هم اندیشی متخصصان آموزش از دور در دانشگاه پیام نور
جلسه شورای برنامه ریزی و طراحی سامانه آموزش مهارتهای تحصیلی دانشجویان
نشست وضعیت مطلوب و کنونی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور
اولین جلسه شورای برنامه ریزی و تدوین دانشنامه آموزش  باز و از دور
1 2