پایان نامه ها

عنوان رساله

نام دانشجو

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

نام استاد داور

تاریخ دفاع

الگوی ساختاری روابط ادراک از ساختارکلاس، اهداف پیشرفت، هیجانات پیشرفت و درگیری تحصیلی: مطالعه تطبیقی نظام آموزشی سنتی و مجازی

احمد رستگار

 

دکتر حسین زارع

 

دکترمحمدرضا سرمدی،دکتر فریده سادات حسینی

 

دکتر لواسانی

زمستان 1391

 

طراحی مدل سنجش کیفیت نظام اموزش دانشگاه از دور در ایران

 

اردوان میرزایی

دکتر مهران فرج اللهی

دکتر محمد رضا سرمدی،دکتر محمد حسن بیژن زاده

 

بهار 1391

بررسی نقش آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقای آن در آموزش عالی کشور

 

بهزاد رسول زاده

دکتر حسن رستگارپور

 

دکتر محمد رضا سرمدی،دکتر مهران فرج اللهی،دکتر محمد هاشم رضایی

 

 

بهمن 1391

 

مطالعه تاثیر نظام دانشگاهی آموزش از راه دور بر توسعه منابع انسانی و طراحی الگویی مناسب برای آن

حسین نجفی

دکتر مهران فرج اللهی

دکتر رضا نوروززاده، دکتر محمد رضا سرمدی

دکتر محمود ابوالقاسمی، خانم دکتر حسنی جعفری

دی 1391

اثر بخشی رعایت اصول طراحی آموزشی(14 اصل چند رسانه ای ون مرینبور و کستر) بر بارشناختی موضوعات یادگیری در محیط های یادگیری چند رسانه ای

طاهر محبوبی

آقای دکتر حسین زارع

دکتر محمد رضا سرمدی، دکتر هاشم فردانش، دکتر آوات فیضی

 

آذر1391

بررسی اثرات نوع سوالات، سطح پردازش سوالات، بافت مفهومی و انسجام محتوا بر  عملکرد حافظه دانشجویان

عثمان آچاک

دکتر حسین زارع

 

دکتر محمد رضا سرمدی،دکتر مهران فرج اللهی

 

 

دی1391

ارائه مدل علّی نقش باورهای معرفت شناختی در قصد استفاده از یادگیری الکترونیک در بین دانشجویان دوره های مجازی دانشگاههای ایران

محمد حسن صیف

 

دکتر محمد رضا سرمدی

دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر حسین زارع

 

دکتر مهران فرج الهی و آقای سید محمد شبیری

بهار1391

طراحی مدل مطلوب هزینه یابی برای آموزش عالی باز و از دور اثربخش در ایران

محمد علی جوادی بورا

عیسی ابراهیم زاده

مهران فرج اللهی، محمد رضا سرمدی

 

 

 

تحلیل رابطه تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان آموزش الکترونیکی

مهدی محمودی

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر مهدی موسی کاظمی، دکتر مهران فرج اللهی

 

اسفند1392

طراحی مدلی برای سنجش عوامل موثر بر میزان رضایت یادگیرنده درسامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور

دریاناز پهلوانی نژاد

دکترمهران فرج اللهی

 

دکتر سیدمهدی موسی کاظمی، دکتر سیدمحمدشبیری

 

 

دکتررضانوروززاده

آبان1392

 

 

 

طراحی مدل مفهومی آموزش الکترونیکی محیط زیست

با استفاده از مدلهای مدیریت دانش

زهرا زاهدی

دکترسید احمد شبیری

 

دکتر داود کریم زادگان، دکتر مهران فرج الهی

 

مهر  1390

طراحی و اعتباریابی الگوی آزمون های دانشگاه باز و از راه دور

فهیمه السادات حقیقی

دکترمهران فرج اللهی

دکتررضانوروززاده، دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

زمستان 91

تأثیر آموزش از دور بر میزان سلامت عمومی با تأکید بر آموزش از طریق تلفن همراه

ماندانا گودرزی

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر علیرضا ربیع، دکتر بهمن سعیدی پور

آقای دکتر کولائی نژاد، دکتر محمد رضا سرمدی، دکتر فروزان ضرابیان

آذر ماه 1391

 

طراحی الگوی مطلوب کتاب درسی دانشگاهی باز و از دور و مقایسه کتاب های درسی دانشگاه پیام نور با آن

مانوش مهرابی

دکتر بهمن زندی،

دکتر احمد علی پور

دکتر محمدرضا سرمدی

 

دی ماه 1391

طراحی محیط آموزشی چند رسانه ای برمبنای الگوی سازنده گرایی

برای آموزش مداوم تخصصی اساتید دانشگاه پیام نور

ماهرخ ساسانی

 

دکتراسکندر فتحی آذر

دکتر حسین زارع

 

دکتر سید محمدشبیری، دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

دکتر غلامعلی لواسانی، دکتر زهره اسمعیلی

اسفند 1391

 

طراحی محتوای آموزش از دور ترکیبی مبتنی بر موبایل و مقایسه آن با آموزش از دور سنتی

مهتاب غفاری خلف محمدی

دکتر هاشم فردانش، دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر داوود کریم زادگان

 

اسفند91

طرّاحی الگوی برنامة آموزش و پشتیبانی مدرّسان آموزش از راه دور (شیوة مجازی)

میترا دانشور

دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر بهمن زندی

دکتر عیسی ابراهیم‏زاده، دکتر محمدرضا سرمدی

 

دکتر محمود اکرامی، دکتر یحیی مهاجر

دی92

بررسی اثر شاخص های زیبایی شناختی بر خواندن بر خط

هاله کنگری

دکتر بهمن زندی

دکتر حسین زارع، دکتر احمد علیپور

 

 

تیر91

ارائه مدل علی نقش متغیرهای روانشناختی (تجارب رایانه، هنجارهای ذهنی، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه) در استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر مدل دیویس

سعید طالبی

 

دکتر حسین زارع

 

دکتر محمد رضا سرمدی

دکتر بهمن سعیدی پور

 

 

زمستان 1391

 

ارزیابی کیفیت و تعالی کیفی در دانشگاه های مجازی

 

مرجان معصومی فرد

عیسی ابراهیم زاده

محمدرضا سرمدی

 

مهران فرج الهی

 

 

دی‌  1392

 

مقایسه‌ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سه روش آموزش متداول دانشگاه، طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و طراحی شده با الگوی مریل، رایگلوث و کلر

صغری عمرانی ساروی

دکتر هاشم فردانش

دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر محمدرضا سرمدی

 

آذر 1391

 

آموزش غیر رسمی الکترونیکی، الزامات و چالش ها

نازیلا خطیب زنجانی

دکتر بهمن زندی

دکتر مهران فرج اللهی، دکتر محمد رضا سرمدی، عیسی ابراهیم زاده

دکتر حسین زارع، دکتر حاتمی

بهمن89