بانک اطلاعات متخصصان آموزش از دور

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

دکتر عیسی ابراهیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه

2

دکتر احمد علیپور

معاون فناوری و پژوهش

3

دکتر بهمن زندی

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور

4

دکتر محمدرضا سرمدی 

ریاست بخش علمی علوم تربیتی و روان شناسی

5

دکتر مهران فرج اللهی

مدیر گروه آموزشی و پژوهشی استان تهران

6

دکتر نازیلا خطیب زنجانی

مدیرگروه پژوهشی آموزش و نوآوری پژوهشکده

7

دکتر سید مهدی موسی کاظمی

مدیرگروه پژوهشی اجتماعی و روانشناختی پژوهشکده

8

دکتر مرجان معصومی فرد

مدیرگروه پژوهشی آموزش های الکترونیکی پژوهشکده

9

دکتر حسن درویش 

مدیرگروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت پژوهشکده

10

دکتر زهره اسمعیلی

عضو هیات علمی دانشگاه

11

دکتر حسین زارع

عضو هیات علمی دانشگاه

12

دکتر سید محمد شبیری

عضو هیات علمی دانشگاه

13

دکتر ریتا مجتهد زاده

عضو هیات علمی دانشگاه

14

دکتر لیلا مصلی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه

15

دکتر میترا ذوالفقاری

عضو هیات علمی دانشگاه

16

دکتر ناهید ظریف صنایعی

عضو هیات علمی دانشگاه

17

دکتر نسیم سعید

عضو هیات علمی دانشگاه

18

دکتر هاله کنگری

عضو هیات علمی دانشگاه

19

دکتر میترا غفاری

عضو هیات علمی دانشگاه

20

دکتر مرضیه امینی

عضو هیات علمی دانشگاه

21

دکتر سیمین بازرگان

عضو هیات علمی دانشگاه

22

دکتر فروزان ضرابیان

عضو هیات علمی دانشگاه

23

دکتر مهدی معینی کیا

عضو هیات علمی دانشگاه

24

دکتر اردوان میرزایی

عضو هیات علمی دانشگاه

25

دکتر وحیده علیپور

عضو هیات علمی دانشگاه

26

دکتر مهتاب غفاری

عضو هیات علمی دانشگاه

27

دکتر اردوان میرزایی

عضو هیات علمی دانشگاه

28

دکتر میترا قریب

عضو هیات علمی دانشگاه

29

دکتر ماندانا گودرزی

عضو هیات علمی دانشگاه

30

دکتر سیما ضرغامی

عضو هیات علمی دانشگاه

31

دکتر مژگان حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه

32

دکتر سهیلا حافظی

عضو هیات علمی دانشگاه

33

دکتر بهزاد رسول زاده

عضو هیات علمی دانشگاه

34

دکتر سعید مظلومیان

عضو هیات علمی دانشگاه

35

دکتر سعید علی اوسطی

عضو هیات علمی دانشگاه

36

دکتر فریده خیری

عضو هیات علمی دانشگاه

37

دکتر محمدعلی جوادی بورا

عضو هیات علمی دانشگاه

38

دکتر الهه کلانتری دهقی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

39

دکتر اکبر رضا زاده

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

40

دکتر دریاناز پهلوانی نژاد

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

41

دکتر فهیمه السادات حقیقی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

42

دکتر طاهره شاه جعفری

 فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

43

دکتر حسین نجفی لنبر

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

44

دکتر محمدعلی بابایی پیر نعیمی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

45

دکتر عثمان آچاک

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

46

دکتر مهدی محمودی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

47

دکتر محمدباقر اکبرپور زنگلانی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

48

دکتر محمد حسن صیف

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

49

دکتر سعید طالبی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

50

دکتر طاهر محبوبی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

51

دکتر احمد رستگار

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

53

دکتر کاظم حسنی                                  فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

54

دکتر ناصر اژدری فام

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

55

دکتر نصیبه پوراصغر

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

56

دکتر محمد رحیم جعفرزاده

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

57

دکتر طیبه داستانپور

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

58

دکتر میترا دانشور

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

59

دکتر حسین ذوالفقاری

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

60

دکتر معصومه سعدمحمدی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

61

دکتر ناصر محمدی احمدآبادی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

62

دکتر سلام ویسی تبار

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

63

دکتر سیدعلی قریشی

فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی آموزش از دور