اطلاع رسانی نشست ها
  • نشست بررسی وضعیت مطلوب و کنونی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 18/7/94 در محل سالن شورای ریاست برگزار می گردد.
  •  گردهمایی متخصصان آموزش از دور،  ساعت 9 روز شنبه مورخ 9/8/94 در محل سالن شورای ریاست برگزار می گردد.