آیین نامه برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی

مقدمه:

سمت و سوی حرکت پژوهشکده آموزش باز و از راه دور ، پایه اساس نامه و نحوه تشکیل و فعالیت های آن در دانشگاه پیام نور،فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با شیوه آموزش باز و از ره دور برای کلیه اعضاء علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. از اینرو و مطابق تصمیم گیری جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور مورخ 19/10/1391 مقرر شد در راستای رشد و توسعه آموزش های مجازی و ارتقاء سطح علمی اعضاء محترم علمی دانشگاه، زمینه های برگزاری کارگاه های موثر و متناسب در راستای آموزش(فنی و ...) انجام گیرد. در این راستا مقرر شد تا پژوهشکده نسبت به برگزاری کارگاه های مجازی اقدام نماید.

1- اهداف:

- ارتقاء سطح دانش اعضاء علمی دانشگاه پیام نور

- ارتقاء سطح علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2- دوره های آموزشی

کارگاه های مجازی آموزشی:

شامل دوره های آموزشی با رشته های مرتبط با گروه های پژوهشی پژوهشکده

1- گروه پژوهشی و نوآوری و آموزش

2- گروه پژوهشی اجتماعی و روانشناختی

3- گروه پژوهشی آموزش الکترونیکی

4- گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت

3- مواد قانونی برگزاری کارگاه های مجازی:

ماده1- کارگاه آموزش باید از پشتوانه علمی قابل قبول برخوردار باشد که این امر توسط گروه پژوهشی مربوطه در پژوهشکده، و مطالعه فرم تقاضای مدرس کارگاه مشخص خواهد شد.

ماده2- رشته تخصصی متقاضی برگزاری کارگاه مرتبط با موضوع کارگاه آموزشی باشد و به تایید شورای گروه پژوهشی مربوط برسد.

ماده3- در هر کارگاه آموزشی مجازی از هر گروه پژوهشی حداکثر دو نفر می توانند برگزار کننده کارگاه در یک فصل آموزشی باشند.

ماده4- پژوهشکده می تواند از مدرسان خارج از دانشگاه با توجه به تبحر و تخصص مربوطه به منظور تدریس استفاده نماید

ماده5- هر عضو علمی می تواند تنها دوبار در سال از مزایای در نظر گرفته شده در آیین نامه استفاده نماید.

ماده6- حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای کارگاه آموزشی با در نظر گرفتن رتبه علمی مدرس تا سقف000/000/15   ریال می باشد.

ماده7- هزینه شرکت در کارگاه ها برای اعضاء علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور 000/700 ریال و سایر علاقمندان 000/800 ریال به تشخیص رئیس پژوهشکده و ارزیابی هزینه های برگزاری کارگاه خواهد بود.(هر سال 10% به میزان مبلغ فوق افزوده خواهد شد)

4- شرایط برگزاری:

- زمان اجرای هر دوره با توجه به سبک ارائه آن به شیوه مجازی هر یک روزه به مدت 8 ساعت آموزش خواهد بود.

- برگزاری هر کارگاه پس از اکتساب حد نصاب مورد نظر پژوهشکده(حداقل 15نفر) برگزار خواهد شد.

5-نحوه اجرا:

- تعیین مدرسین مربوط به هر کدام از گروه های پژوهشی با توجه به درخواست کتبی و ارسال فرم تقاضای برگزاری کارگاه از سوی اعضاء محترم علمی و بر عهده شورای گروه مربوطه انجام خواهد شد.

- کلیه مدرسین محترم کارگاه های آموزشی گواهی برگزاری را از مرکز آموزش مجازی در پایان دوره دریافت خواهند کرد.

- کلیه داوطلبان شرکت کننده در کارگاه حداکثر تا یک ماه از تاریخ برگزاری کارگاه ها گواهی شرکت در کارگاه را از طریق ارسال پستی دریافت خواهند کرد.

- تهیه امکانات،فضا و سایر تجهیزات مورد نیاز برگزاری کارگاه(مجازی) با استفاده از امکانات موجود در کلاس های مجازی دفتر آموزش مجازی و چند رسانه ای معاونت محترم آموزش و سنجش و یا امکانات مجازی استان ها خواهد بود.

- کارشناسان و همکاران ذیربط در پژوهشکده و سایر ادارت تنها می توانند دوبار در سال در کارگاه ها شرکت نموده و گواهی شرکت در کارگاه را دریافت دارند.

آیین نامه برگزاری کارگاه های آموزشی در پژوهشکده آموزش باز و از راه دور در 5 بخش و 9 بند و 7 ماده تنظیم و از تاریخ ........... به تصویب رسیده است.