انجمن های علمی و مراکز علمی

 

شورای انجمن های علمی ایران

 

www.cisa.ir

 

انجمن جامعه شناسی ایران

 

www.isa.org.ir

 

 

انجمن آموزش عالی ایران

 

www.ihea.ir

انجمن انسان شناسی ایران

 

www.asi.org.ir

 

انجمن آینده نگری ایران

 

iranfsa.ir/fa/Default.aspx

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

 

www.irasis.ir/default.aspx?tabid=1

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

 

www.iranethics.ir

 

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

www.iaocsc.ir

 

انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

 

www.icsa.org.ir

انجمن پژوهش های آموزشی ایران

 

iera.ir

 

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

 

www.iase-ngo.ir

انجمن جمعیت شناسی ایران

 

www.paiassoc.ir

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

 

www.pesi.ir/fa/Default.aspx

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

 

www.iecf.ir

 

موسسه مطالعات ملی

 

www.rinsweb.org

 

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران

 

www.instm.ir

 

کمیسیون ملی یونسکو

 

www.irunesco.org