پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 www.iict.ac.ir

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

www.itrc.ac.ir/home

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 www.rie.ir

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

www.ric.ir/news.php

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

www.isca.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

پژوهشگاه فضای مجازی

 

www.csri.ac.ir/home

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

www.rihu.ac.ir/Portal/Home/default.aspx?categoryid=home

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

www.irandoc.ac.ir

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

 

www.ictrc.ir

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

 

www.icas.ir

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

 

www.irip.ir

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

www.irphe.ir

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

www.nrisp.ac.ir

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

qabas.iki.ac.ir

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

 

www.samt.ac.ir

مرکز نشر دانشگاهی

 

iup.ac.ir/index.aspx?pid=1

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

irphe.ac.ir

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

 

cissi.ir

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

ihss.ac.ir

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

www.imps.ac.ir

انجمن مطالعات خانواده در ایران

 

paaknahad.com