عنوان طرح

وضعیت

نام مجری

مبلغ

تاریخ ارائه طرح

تاریخ تصویب

ارزیابان

ناظران

داوران

رصد دانش آموختگان دانشگاه پیام نور

در دست اجرا

دکتر علی نجات بخش اصفهانی

000/000/150

17/6/91

4/7/91

دکتر حسین زارع و دکتر امینی

دکتر حسین زارع و دکتر فراهانی

دکتر صفاری نیا

خانم دکتر علیزاده

برآورد پارامترهای سوال های چند گزینه ای(آزمون های ریزشی برای ممانعت از تکرار آزمون)

در دست اجرا

دکتر محمود اکرامی

000/000/200

18/11/90

27/12/91

دکتر کشاورز

دکتر ناجی

 

دکتر زارع

دکتر ناجی