مدیرگروه آموزش الکترونیکی 

نام:
مرجان

نام خانوادگی: 
معصومی فرد

رشته تحصیلی:
دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

مرتبه علمی:
استادیار دانشگاه پیام نور

دانلود رزومه