شورای پژوهشی گروه آموزش الکترونیکی

آقای دکتر احمد فراهی

آقای مهندس محمدمحسن صدر

خانم دکتر فروزان ضرابیان

خانم دکتر وحیده علی پور

خانم دکتر هاله کنگری