کارشناس گروه آموزش الکترونیکی

آقای فرزاد زیباپور

کارشناس ارشد

شماره تماس:23322212

ایمیل گروه:re_elearning@pnu.ac.ir