اعضای  شورای آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان

دکتر رضا رسولی

دکتر سید علی اکبراحمدی

دکتر محمد مهدی پرهیزگار

دکتر مجید ضماهنی