شورای پژوهشی گروه اقتصاد و مدیریت

دکتر فهیمه سادات حقیقی

 دکتر فرهاد خداداد کاشی 

دکتر یگانه موسوی جهرمی

 دکتر رضا رسولی