معرفی گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت

هدف از ایجاد گروه پژوهشی اقتصاد ومدیریت پژوهشکده انجام مطالعات بنیادی و کاربردی دانشگاه، نیاز سنجی پژوهشی مدیران وکارکنان دانشگاه در زمینه آموزش های حضوری ، غیر حضوری و آموزش باز به منظور انجام مطالعات توسعه¬ای به درخواست دانشگاه، تالیف یا ترجمه کتاب، انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد و مدیریت در خصوص آموزش از راه دور، برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی، ارائه خدمات پژوهشی به مدیران دانشگاه، معاونت ها و مدیران ستادی و استانی دانشگاه، همکاریهای تحقیقاتی با سایر دانشکده ها و پژوهشکده ها مدیریت و اقتصاد دانشگاهها، توسعه فعالیتهای  ملی و بین المللی در زمینه اقتصاد و مدیریت در نظام آموزش باز و از راه دور جهان، انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک با انجمن های علمی در برگزاری کارگاه¬های علمی و آموزشی، برگزاری همایش های علمی، آموزش نظری و عملی دانشجویان رشته های مربوط با سر فصل های دروس ابلاغی از ناحیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در حوزه اقتصاد و مدیریت به سازمانها و بخش های صنعتی بر اساس سیاستهای دانشگاه می باشد.  

محور اول

حوزه تولید علم  : مطالعات بنیادی وکاربردی

گام یک) نیازسنجی پژوهشی در زمینه آموزش از دور، یادگیری الکترونیکی ویادگیری باتلفن همراه و عناصر آموزشی (مدیران و کارکنان)

1- مطالعه و بررسی پژوهش ها،کتابها و مقالات علمی-پژوهشی ایران و جهان در خصوص مدیران و کارکنان

2-جستجوی مقالات سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی جهان در خصوص ،مدیران و کارکنان

3-جمع آوری پایان نامه ها و رساله های انجام شده در دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها درخصوص ،مدیران و کارکنان

4-طراحی و اعتباربخشی پرسشنامه های استاندارد نیازسنجی آموزشی مربوط به ،مدیران و کارکنان

5-برگزاری نشست و هم اندیشی های ادواری با مدیران و کارکنان متخصص دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه ها

 

گام دو). برنامه ریزی و انجام تحقیقات در زمینه عناصر آموزشی اعم از آموزش مدیران وکارکنان

6-تحقیق در خصوص مهارتهای حرفه ای مدیران و کارکنان نظام آموزش از دور

7-تحقیق در خصوص روشهای آموزش ضمن خدمت مجازی مدیران و کارکنان

محور دوم

حوزه مطالعات توسعه ای

گام سه)شناسایی وضعیت موجود دانشگاه

8- بررسی فرایند و روشهای کنونی آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان در دانشگاه پیام نور

حوزه ترویج  علم  و توانمندسازی منابع انسانی در زمینه آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی

گام چهار)تولید محتوا

9- برنامه ریزی،تولید محتواو تالیف کتابهای ویژه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دانشگاه

گام پنج) برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی حضوری و مجازی

10-کارگاههای ویژه مدیران و کارکنان دانشگاه

گام شش) برپایی سامانه های  آموزش مجازی توانمندسازی دانشجویان و منابع انسانی دانشگاه

11-سامانه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان با همکاری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه

محور سوم

حوزه ارائه خدمات پژوهشی به مدیران عالی، معاونتها  و مدیریتهای ستادی و استانی دانشگاه

12-انجام مطالعات لازم به سفارش رییس دانشگاه

13- انجام مطالعات لازم به سفارش معاونت¬ها و مدیریت¬های دانشگاه در زمینه کیفیت بخشی به فرایندها،اصلاح قوانین و آیین نامه ها ودیگر وظایف بخشهای یادشده

گام شش)برگزاری جلسات دوره ای با  ریاست دانشگاه،معاونین و مدیران ستادی جهت بررسی مشکلات دانشگاه

و برقراری ارتباط با روسای استان ها از طریق حضوری وتله کنفرانس جهت آگاهی از دیدگاه ها و نیازهای پژوهشی استانی

14-ارائه خدمات مشاوره ای به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر دانشگاه مانند هیات امنا، هیات ممیزه، شورای دانشگاه، شورای آموزشی، شورای پژوهشی، شورای نظارت و ارزیابی و شورای دانشکده¬ها و گروه¬های علمی

 15- انجام مطالعات لازم به سفارش دانشگاههای استانی در زمینه شناخت مشکلات و ارائه راه حل برای مسائل آموزشی منطقه ای و استانی از طریق جذب گرانت اعضای هیات علمی هر استان

محورچهارم

معرفی دانشگاه بعنوان قطب علمی آموزش از راه دور کشور جهت بهبود وجهه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی

حوزه همکاریهای تحقیقاتی با سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور

گام هفت) برنامه ریزی تدوین تفاهم نامه های لازم برای توسعه فعالیتهای پژوهشی مشترک با نهادهای پژوهشی ملی و بین المللی در زمینه آموزش از راه دور

16- برنامه ریزی و برگزاری ،همایش های ملی  سالانه و کنفرانسهای بین المللی دوسالانه در زمینه آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی

گام هشت)انجام فعالیتهای مشترک پژوهشی با انجمنهای علمی کشور

17-عضویت در انجمن های علمی و معرفی و اطلاع رسانی گسترده اهداف پژوهشکده

18-دعوت از مدیران انجمن ها در مراسم جشن ها و مناسبت های خاص

محورپنجم

طرح های کلان بین بخشی

گام نه)برنامه ریزی، طراحی و برپایی سامانه آزمایشگاه مجازی علوم پایه

گام دهم)برنامه ریزی، طراحی و برپایی سامانه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دانشگاه¬های دولتی

با همکاری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه

19- جلب حمایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری

20-تولید ، تدوین و سازماندهی محتوا ی آموزشی

21- راه اندازی سامانه