مدیرگروه آموزش و نوآوری

نام:
نازیلا

نام خانوادگی: 
خطیب زنجانی

رشته تحصیلی:
دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

مرتبه علمی:
استادیار دانشگاه پیام نور

دانلود رزومه