کارشناس گروه آموزش و نوآوری
اقای سعید مهاجرپور
تحصیلات کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق
شماره تماس23322213
ایمیل گروه:saeedmohajerpour4583@gmail.com