معرفی گروه مطالعات اجتماعی و روان شناختی

گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و روانشناختی یکی از چهار گروه پژوهشکده آموزش باز و از دور است که در زمینه مطالعات بنیادی و کاربردی فرهنگ عمومی به روش آموزش از راه دور به پژوهش می پردازد، در این زمینه برنامه ریزی برای تحقیقات در حوزه عناصر آموزشی آموزش های غیر رسمی فرهنگی-اجتماعی مادام العمر،  با همکاری اعضای هیات علمی متخصصان مرتبط است. برنامه ریزی ،طراحی و برپایی سامانه آموزش مجازی قران کریم کارگاه های ویژه سوادهای چندگانه و مهارتهای شهروندی از جمله برنامه های این گروه پژوهشی می باشد.