بسمه تعالی

 

" اولویت های پژوهشی پژوهشکده آموزش باز و از دور  "

 96-1394

ردیف

عناوین اولویت ها

1.                   1

پژوهش درخصوص روش ها و ابزارهای نوین یادگیری الکترونیکی و یادگیری با تلفن همراه.

2.                    

طراحی، ارائه و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در رشته ها و مقاطع مختلف  دانشگاه پیام نور

3.                    

بررسی تطبیقی شیوه های یاددهی – یادگیری در رشته های مختلف در نظام های آموزش ترکیبی کشورهای مختلف

4.                    

بررسی کاربردی چگونگی تلفیق رویکرد یاددهی – یادگیری سازنده گرایی و فناوریهای نوین در یادگیری نظام آموزش ترکیبی

5.                    

مطالعه تطبیقی ساختار دانشگاه های باز و از دور در جهان

6.                    

بررسی تطبیقی نظام آموزش از دور در دانشگاه های جهان و تدوین شاخص های کمی و کیفی فرایندها، مقررات و عناصر آموزشی در نظام آموزش ترکیبی

7.                    

بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه کیفیت بخشی به نظام آموزش ترکیبی

8.                    

پژوهش در خصوص ویژگی های برنامه درسی، روش های یاددهی- یادگیری نظری، عملی، کارورزی، کارآموزی و آزمایشگاهی در نظام آموزش ترکیبی

9.                    

مطالعه و شناسایی چگونگی کیفی سازی منابع درسی (کتاب،‌ منابع شنیداری- دیداری و ...) در نظام آموزش ترکیبی

10.                

پژوهش در خصوص روشهای آزمون سازی و امتحانات در نظام آموزش ترکیبی

11.                

پژوهش در خصوص روشهای آزمون سازی و امتحانات کنونی در دانشگاه پیام نور

12.                

بررسی جامع تاسیس و راه اندازی بانک سوال دانشگاه پیام نور

13.                

برنامه ریزی و تدوین سرفصل برنامه درسی رشته های جدید با رویکرد میان رشته ای

14.                

پژوهش درخصوص فرایند آموزش های حضوری کنونی در دانشگاه پیام نور

15.                

ارزیابی و پایش کیفیت کنونی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور.

16.                

ارزیابی وضعیت کمی و کیفی کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور

17.                

ارزیابی وضعیت کنونی فرایندهای یادگیری در آزمایشگاه های رشته علوم پایه دانشگاه پیام نور و ارائه راهکارهای مناسب پیاده سازی آن ها در نظام آموزش ترکیبی

18.                

ارزیابی وضعیت کنونی فرایندهای یادگیری در کارگاه های رشته فنی- مهندسی دانشگاه پیام نور و ارائه راهکارهای مناسب پیاده سازی آن ها در نظام آموزش ترکیبی

19.                

ارزیابی وضعیت کنونی فرایندهای یادگیری در کارگاه های رشته هنر دانشگاه پیام نور و ارائه راهکارهای مناسب پیاده سازی آن ها در نظام آموزش ترکیبی

20.                

فراتحلیل مقالات علمی مرتبط با آموزش از دور درخصوص دانشجویان

21.                

فراتحلیل مقالات علمی مرتبط با آموزش از دور درخصوص اعضای هیات علمی

22.                

فراتحلیل مقالات علمی مرتبط با آموزش از دور درخصوص کارکنان

23.                

مطالعه و شناسایی مهارتهای تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش ترکیبی

24.                

مطالعه و شناسایی دانش ها و مهارت های حرفه ای اعضای علمی در نظام آموزش ترکیبی

25.                

مطالعه و شناسایی روش های آموزش بهسازی اعضای هیات علمی در نظام آموزش ترکیبی

26.                

مطالعه و شناسایی دانش ها و مهارت های حرفه ای کارکنان در نظام آموزش ترکیبی

27.                

پژوهش درخصوص فرایند و روش های کنونی آموزش ضمن خدمت کارکنان در دانشگاه پیام نور

28.                

مطالعه و شناسایی روش های آموزش ضمن خدمت مجازی کارکنان در نظام آموزش ترکیبی

29.                

مطالعه به کارگیری نظام آموزش از دور در آموزش های غیررسمی فرهنگی- اجتماعی در ایران و جهان

30.                

پژوهش درخصوص فرایند و روش های کنونی آموزش های فرهنگی- اجتماعی در دانشگاه پیام نور

31.                

مطالعه و شناسایی روش های آموزش غیر رسمی فرهنگی- اجتماعی

32.                

پژوهش کلان درخصوص برنامه ریزی، طراحی و برپایی سامانه آموزش مجازی قرآن کریم

33.                

پژوهش کلان درخصوص برنامه ریزی، طراحی و برپایی سامانه آموزش مجازی زبان فارسی به خارجیان

34.                

پژوهش کلان درخصوص برنامه ریزی، طراحی و تدوین تاریخ شفاهی آموزش از راه دور در ایران

35.                

مطالعه و تدوین کتاب شناسی کتاب ها، پایان نامه ها و رساله های انجام شده در حوزه آموزش از دور و دانشگاه پژوهی

36.                

مطالعه و تشکیل بانک اطلاعات منابع علمی آموزش از دور و دانشگاه پژوهی.

37.                

مطالعه و تشکیل بانک اطلاعات متخصصان آموزش از دور و دانشگاه پژوهی.

38.                

پژوهش کلان درخصوص برنامه ریزی، طراحی و تدوین دانشنامه آموزش از دور و یادگیری الکترونیکی

39.                

بررسی تحولات جمعیتی کشور و تاثیرات آن در آینده دانشگاه پیام نور

40.                

آمایش اطلاعات رشته های تحصیلی و مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

41.                

تعیین و بررسی شاخصهای تجمیع مراکز، واحدهاو رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور

42.                

شناسایی ظرفیت ها و راهبردهای نظام آموزش از دور جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه پیام نور

43.                

بررسی و امکان سنجی تاسیس پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد در دانشگاه پیام نور

44.                

ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان  دانشگاه پیام نور