بسمه تعالی

 

                 

 

برنامه پژوهشکده آموزش از راه دور


1396 -1394

 

محور اول

حوزه تولید علم  :مطالعات بنیادی وکاربردی

 

گام یک) .نیازسنجی پژوهشی در زمینه آموزش از دور،یادگیری الکترونیکی ویادگیری با تلفن همراه و عناصر آموزشی (دانشجو، فرهنگ عمومی ،  استاد، مدیران و کارکنان)

 

1-       مطالعه و بررسی پژوهش ها ،کتابها و مقالات علمی-پژوهشی ایران و جهان در خصوص دانشجویان،فرهنگ عمومی، اساتید ،مدیران و کارکنان

 

2-       جستجوی مقالات سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی جهان در خصوص دانشجویان،فرهنگ عمومی، اساتید ، مدیران و کارکنان

 

3-    جمع آوری پایان نامه ها و رساله های انجام شده در دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها درخصوص دانشجویان،فرهنگ عمومی، اساتید ،مدیران و کارکنان

 

4-       طراحی و اعتباربخشی پرسشنامه های استاندارد نیازسنجی آموزشی مربوط به دانشجویان،فرهنگ عمومی، اساتید ، مدیران و کارکنان

 

5-       مطالعه و بررسی اولویت های پژوهشی آموزش از دور ویادگیری الکترونیکی دیگر سازمان ها و نهادها

6-        شناسایی دانشگاه های برتر ایران در آموزش مجازی

 

7-       برگزاری نشست و هم اندیشی های ادواری با اساتید متخصص حوزه آموزش از دور و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

 

8-    مطالعات تطبیقی آموزش از راه دور در دانشگاههای جهان و تدوین شاخص های کمی و کیفی فرایندها ، مقررات و عناصر آموزشی در نظام آموزش از دور

 

9-       برگزاری نشست و هم اندیشی های ادواری با مدیران و کارکنان متخصص دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه ها

 

10-     تشکیل بانک اطلاعات متخصصان آموزش از دور و دانشگاه پژوهی

 

11-     تشکیل بانک اطلاعات منابع علمی آموزش از دور و دانشگاه پژوهی

 

گام دو) برنامه ریزی و انجام تحقیقات در زمینه عناصر آموزشی اعم از برنامه های درسی و روشهای یادگیری نظری و عملی و آزمایشگاهی دانشجو ، آموزشهای غیر رسمی فرهنگی-اجتماعی،آموزش استادان وتولید منابع درسی کیفی ،آموزش مدیران وکارکنان

 

 

1-    تحقیق در خصوص ویژگیهای برنامه درسی در نظام آموزش از دور

2-    تحقیق در خصوص مهارتهای تحصیلی دانشجویان نظام آموزش از دور ، روشهای یادگیری نظری عملی کارگاهی و      آزمایشگاهی و روشهای آزمون سازی و امتحانات در نظام آموزش از راه دور

3-    تحقیق در خصوص سوادهای چندگانه  و مهارتهای غیر رسمی شهروندی

4-    تحقیق در خصوص روشهای آموزش غیر رسمی و مادام العمر

5-    تحقیق در خصوص مهارتهای حرفه ای استادان در نظام آموزش از دور

6-    تحقیق در خصوص کیفی سازی منابع درسی نظام آموزش از راه دور

7-    تحقیق در خصوص مهارتهای حرفه ای مدیران و کارکنان نظام آموزش از دور

8-    تحقیق در خصوص روشهای آموزش ضمن خدمت مجازی مدیران و کارکنان

 

 

 

محور دوم

حوزه مطالعات توسعه ای

 

گام سه) شناسایی وضعیت موجود دانشگاه

 

1-       بررسی فرایند یادگیری مجازی  و غیر مجازی کنونی در دانشگاه پیام نور

2-       بررسی روشهای آزمون سازی و امتحانات در دانشگاه پیام نور

3-       بررسی فرایند و روشهای کنونی آموزشهای فرهنگی- اجتماعی در دانشگاه پیام نور

4-       بررسی فرایند و روشهای کنونی آموزش مداوم استادان در دانشگاه پیام نور

5-        بررسی فرایند و روشهای کنونی آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان در دانشگاه پیام نور

 

 

   حوزه ترویج  علم  و توانمندسازی منابع انسانی در زمینه آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی

 

گام چهار)تولید محتوا

 

1-       برنامه ریزی و انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش از راه دور در دانشگاه

2-       برنامه ریزی ، تولید محتوا و تالیف کتابهای فرادرسی و کمک درسی ویژه دانشجویان

3-       برنامه ریزی و تلاش برای تاسیس انجمن علمی آموزش از دور

4-       برنامه ریزی ، تولید محتوا و تالیف کتابهای فرادرسی در زمینه فرهنگ عمومی

5-       برنامه ریزی ، تولید محتوا و تالیف کتابهای فرادرسی ویژه استادان در زمینه آموزش از راه دور ، یادگیری الکترونیکی و یادگیری با تلفن همراه

6-       برنامه ریزی،تولید محتوا و تالیف کتابهای ویژه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دانشگاه

 

گام پنج) برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی حضوری و مجازی

 

1-کارگاههای ویژه مهارتهای تحصیلی دانشجویان

2-کارگاههای ویژه سوادهای چندگانه و مهارتهای شهروندی

3- کارگاههای ویژه مهارتهای پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی

4-کارگاههای ویژه مدیران و کارکنان دانشگاه

 

گام شش) برپایی سامانه های  آموزش مجازی توانمندسازی دانشجویان و منابع انسانی دانشگاه

 

1-    سامانه آموزش و تقویت مهارتهای تحصیلی دانشجویان

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه

 

2-    سامانه آموزش غیررسمی فرهنگ عمومی و مهارتهای اجتماعی

با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

 

3-    سامانه آموزش مداوم  و بهسازی اعضای هیات علمی

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه

 

4-    سامانه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان

با همکاری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه

 

 

 محور سوم

حوزه ارائه خدمات پژوهشی به مدیران عالی، معاونتها  و مدیریتهای ستادی و استانی دانشگاه

 

1-    انجام مطالعات لازم به سفارش رییس دانشگاه

2- انجام مطالعات لازم به سفارش معاونتها و مدیریتهای دانشگاه در زمینه کیفیت بخشی به فرایندها،اصلاح قوانین و آیین نامه­ها ودیگر وظایف بخشهای یادشده

 

گام هفت) برگزاری جلسات دوره ای با  ریاست دانشگاه،معاونین و مدیران ستادی جهت بررسی مشکلات دانشگاه

وبرقراری ارتباط با روسای استان ها از طریق حضوری وتله کنفرانس جهت آگاهی از دیدگاه ها و نیازهای پژوهشی استانی

 

1-    ارائه خدمات مشاوره ای به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر دانشگاه مانندهیات امنا،هیات ممیزه، شورای دانشگاه، شورای آموزشی ، شورای پژوهشی، شورای نظارت و ارزیابی و شورای دانشکده ها و گروههای علمی

 

2-    انجام مطالعات لازم به سفارش دانشگاههای استانی در زمینه شناخت مشکلات و ارائه راه حل برای مسائل آموزشی منطقه ای و استانی از طریق جذب گرانت اعضای هیات علمی هر استان

 

 

محورچهارم

معرفی دانشگاه بعنوان قطب علمی آموزش از راه دورکشور جهت بهبود وجهه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی

حوزه همکاریهای تحقیقاتی با سایر دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور

 

گام هشت) برنامه ریزی تدوین تفاهم نامه های لازم برای توسعه فعالیتهای پژوهشی مشترک با نهادهای پژوهشی ملی و بین المللی در زمینه آموزش از راه دور

 

1-       تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور

2-       تاسیس شورای اعضای هیات علمی دانشگاه که در سازمانهای دیگر سمت اجرایی دارند.

3-       تاسیس کانون بازنشستگان دانشگاه پیام نور جهت استفاده از تجربیان ارزنده ایشان

4-       ارتباط با پژوهشکده ها و دانشگاه های داخل برای همکاری های مشترک

5-       بررسی و پی گیری تفاهم نامه های قبلی با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی

6-       انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه پیام نور و دیگر دانشگاه ها در امر آموزش های برون مرزی

7-       چاپ و انتشار آثار مشترک پژوهشی اعم از مقاله، کتاب و ...

8-       برنامه ریزی و برگزاری ،همایش های ملی  سالانه و کنفرانسهای بین المللی دوسالانه در زمینه آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی

 

 

گام نه) انجام فعالیتهای مشترک پژوهشی با انجمنهای علمی کشور

1-       شناسایی انجمن های معتبر و همسو با اهداف پژوهشکده

2-       برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک

3-       انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک ملی

4-       مشارکت و همکاری در زمینه چاپ آثار مرتبط آنها با پژوهشکده

5-       عضویت در انجمن های علمی و معرفی و اطلاع رسانی گسترده اهداف پژوهشکده

6-       دعوت از مدیران انجمن ها در مراسم جشن ها و مناسبت های خاص

 

 

 

 محورپنجم

طرح های کلان بین بخشی

 

 

گام ده) برنامه ریزی ،طراحی و برپایی سامانه آزمایشگاه مجازی علوم پایه

با همکاری دانشکده علوم پایه دانشگاه

1- جلب حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری

2- تولید ، تدوین و سازماندهی محتوا ی آموزشی

3-راه اندازی سامانه

 

گام یازده) برنامه ریزی ،طراحی و برپایی سامانه آموزش مجازی قران کریم

با همکاری دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه

1- جلب حمایت شورای سیاستگذاری تحقیقات قرانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان تبلیغات اسلامی

2- تولید ، تدوین و سازماندهی محتوا ی آموزشی

3-راه اندازی سامانه

 

گام دوازه) برنامه ریزی ، طراحی و برپایی سامانه آموزش مجازی زبان فارسی به خارجیان

با همکاری دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه

1- جلب حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، سازمان فرهنگ و ارتباطاات اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی

2- تولید ، تدوین و سازماندهی محتوا ی آموزشی

3-راه اندازی سامانه

 

گام سیزده) برنامه ریزی ،طراحی و برپایی سامانه آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان دانشگاههای دولتی

با همکاری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه

1- جلب حمایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری

2-تولید ، تدوین و سازماندهی محتوا ی آموزشی

3-راه اندازی سامانه

 

 

گام چهارده) برنامه ریزی ،طراحی و تدوین تاریخ شفاهی آموزش از راه دور در ایران

با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

1-       جلب حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد ایران شناسی

2-       تولید  و تدوین محتوا

3-       انتشار مجازی و کاغذی مطالب

 

گام پانزده) برنامه ریزی ،طراحی و تدوین دانشنامه آموزش از دور و یادگیری الکترونیکی

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  دانشگاه

 

 

1-   جلب حمایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بنیاد دانشنامه

2-   تولید  و تدوین محتوا

3-   انتشار مجازی و کاغذی مطالب