رییس پژوهشکده

نام: بهمن

نام خانوادگی: زندی

مرتبه علمی:استاد تمام دانشگاه پیام نور