كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


مدیر گروه : دکتر سید مهدی موسی کاظمی 

اعضاء گروه:
آقای دکتر غلامرضا ارجمندی
آقای دکتر اسماعیل علی اکبری
آقای دکتر علی اصغر کاکو جویباری
آقای دکتر سید محمد شبیری

مدیر گروه : خانم دکتر  نازیلا خطیب زنجانی

اعضاء گروه:
آقای دکتر محمدرضا سرمدی
آقای دکتر علی (پدرام) میرزایی
آقای دکتر مهران فرج اللهی
آقای دکتر محمد خلج

مدیر گروه: دکتر حسن درویش
رزومه  
اعضای گروه: 
آقای دکتر فرهاد خدادادکاشی
آقای دکتر رضا رسولی
خانم دکتر یگانه موسوی جهرمی
خانم دکتر فهیمه سادات حقیقی


                                           


مدیر گروه : خانم دکتر مرجان معصومی فرد 
اعضاء گروه : 
آقای دکتر احمد فراهی
آقای مهندس محمد محسن صدر
خانم دکتر فروزان ضرابیان
خانم دکتر وحیده علی پور1- گروه پژوهشي اقتصاد و مديريت
2- گروه پژوهشي اجتماعي و روانشناختي
3- گروه پژوهشي آموزش و نوآوري
4- گروه پژوهشي آموزش الكترونيكي
1